Cấu hình kết nối SMS-OTP

Chức năng này cho phép cửa hàng cấu hình kết nối phương thức SMS OTP.

I. Cấu hình Zalo-sms

Để cấu hình Zalo-sms, bạn cần điền đầy đủ các thông tin sau đây:

1. API key

Liên hệ với ViHAT để lấy API key

2. Secret key

Liên hệ với ViHAT để lấy Secret key

3. BranchName

Bạn điền tên đại diện mà mình mong muốn hiển thị với người dùng

4. ZaloOAID

Mã id của tài khoản ZaloOA của bạn. OA ID là 1 dãy số định danh mỗi OA và là duy nhất không trùng với bất kỳ OA nào. OA ID này có thể được tìm thấy ở:

5. TempZaloIDTempZaloID : Là id của mẫu tin nhắn gửi tới người dùng, bạn cần liên hệ với ViHAT để lấy mẫu tin nhắn.

6. Nội dung tin nhắn đính kèm khi gửi mã OTPBạn cài đặt nội dung tin nhắn gửi kèm mã OTP.Cú pháp tin nhắn như sau: {Mã OTP} + {Nội dung tin nhắn}

Lưu ý: Khi chọn Sms OTP (Zalo-sms) hệ thống sẽ gửi tin nhắn qua Zalo cho người dùng nếu người dùng không có tài khoản Zalo hoặc hệ thống gửi tin nhắn của Zalo gặp sự cố hệ thống sẽ gửi tin nhắn OTP qua sms thông thường với nội dung dựa theo cài đặt nội dung tin nhắn đính kèm khi gửi mã OTP.

II. Cấu hình Sms

Để cấu hình sms, bạn cần điền đầy đủ các thông tin sau đây:

  1. API key

Liên hệ với ViHAT để lấy API key

  1. Secret key

Liên hệ với ViHAT để lấy Secret key

  1. BranchName

Bạn điền tên đại diện mà mình mong muốn hiển thị với người dùng

  1. Nội dung tin nhắn đính kèm khi gửi mã OTP

Bạn cài đặt nội dung tin nhắn gửi kèm mã OTP.Cú pháp tin nhắn như sau: {Mã OTP} + {Nội dung tin nhắn}

Lưu ý: Nếu khách hàng không có tài khoản thì sẽ không điền và mặc định sẽ sử dụng tài khoản của Abaha.

Last updated