Đồng bộ Kiotviet FNB

Tài liệu đồng bộ giữa Abaha và kiotviet FNB

CÁC DANH MỤC ĐỒNG BỘ

 • Đồng bộ Danh mục/ SẢN PHẨM.

 • Đồng bộ KHÁCH HÀNG.

 • Đồng bộ ĐƠN HÀNG.

Động bộ KiotViet FnB sẽ giữ nguyên luồng đồng bộ liên quan đến Danh mục, Khách hàng chỉ có thay đổi một vài phần ở đồng bộ Sản phẩm và đồng bộ Đơn hàng.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐỒNG BỘ

Bước 1: Tại màn Đồng bộ của module SẢN PHẨM chọn đơn vị đồng bộ KiotVie

Bước 2: Bật các danh mục cần đồng bộ:

 • Đồng bộ Sản phẩm

 • Đồng bộ Đơn hàng

 • Đồng bộ Khách hàng

Lưu ý: Khi đồng bộ sản phẩm cần bật tính năng Không đồng bộ trạng thái sản phẩm trên App chuyển đổi theo trạng thái sản phẩm trên POS để đảm bảo sản phẩm được đồng bộ về ở trạng thái hiện.

Bước 3: Nhập thông tin kết nối với KiotvietFnB (bắt buộc)

 • Loại tài khoản: Chọn option Cửa hàng ăn uống

 • Tên kết nối: Lấy thông tin Tên kết nối tương ứng bên KiotViet FnB.

 • Client ID: Lấy thông tin Client ID tương ứng bên KiotViet FnB.

 • Mã bảo mật: Lấy thông tin Mã bảo mật tương ứng bên KiotViet FnB.

 • Chi nhánh: Chọn chi nhánh trung tâm

Bước 4: Đăng nhập tài khoản Kiotviet FNB để thiết lập kết nối API:

https://fnb.kiotviet.vn/

Bước 5: Vào trang quản trị web admin Abaha, nhập thông tin kết nối và Chọn nút [Đồng bộ] sau đó chờ 5 - 10 phút để đồng bộ các thông tin bên KiotViet FnB về bên Abaha.

CÁC LƯU Ý CẦN THIẾT

 1. Phần đồng bộ sản phẩm có thay đổi khi đồng bộ sản phẩm từ KiotvietFnB về Abaha:

 • Không đồng bộ bảng giá

 • Khi đồng bộ sản phẩm từ Kiotviet FnB bắt buộc phải Bật option Không đồng bộ trạng thái sản phẩm trên App chuyển đổi theo trạng thái sản phẩm trên POS.

(Lý do: Kiotviet chưa hỗ trợ trả về thông tin trạng thái đang kinh doanh, hoặc ngừng kinh doanh, đồng bộ sản phẩm về Abaha sẽ hiển thị sai trạng thái vì vậy cần phải bật option này lên.)

 1. Phần đồng bộ đơn hàng có thay đổi sau:

2.1. Đồng bộ đơn từ Abaha sang KiotvietFnB

 • Đơn hàng bên Abaha ở các trạng thái Đặt hàng, Duyệt, Đóng gói, Xuất kho, Hoàn thành sẽ được đẩy sang KiotvietFnB.

 • Đơn hàng đã đồng bộ từ Abaha sang KiotvietFnB nếu được cập nhật trạng thái Hủy bên Abaha thì sẽ không tự động đồng bộ sang KiotvietFnB (do KiotvietFnB chưa hỗ trợ) nên Admin cửa hàng phải tự xử lý cập nhật bằng tay bên KiotvietFnB.

 • Ghi chú của đơn hàng khi đẩy đơn sang KiotvietFnB sẽ được note vào ghi chú của 1 sản phẩm thay vì note vào ghi chú chung của đơn hàng.

 • Nếu đơn hàng bên Abaha có thời gian giao hàng lớn hơn thời điểm thực hiển đẩy đơn sang KiotvietFnB sẽ đẩy thời gian giao hàng tương ứng sang KiotvietFnB. Nếu đơn hàng bên Abaha không có thời gian giao hàng hoặc thời gian giao hàng nhỏ hơn thời điểm thực hiện đồng bộ đơn sang KiotvietFnB khi đó đơn hàng đẩy sang KiotvietFnB sẽ có thời gian giao hàng được cộng thêm 1 giờ tính từ thời điểm đồng bộ.

2.2 Đồng bộ đơn từ KiotvietFnB về Abaha

 • Chỉ đồng bộ hóa đơn Hoàn thành từ KiotvietFnB về Abaha (không đồng bộ đơn hàng của KiotvietFnB mà đồng bộ hóa đơn).

 • Luồng api KiotViet FnB hiện chỉ áp dùng với giao diện KiotViet Fnb cũ của Kiotviet ➝ Để chuyển từ giao diện mới về giao diện cũ, cần confirm với KiotViet FnB để setup.

2.3 Lưu ý khác:

 • Không sửa đơn trên App: Nếu admin muốn sửa đơn yêu cầu sửa đơn trên Kitotviet và thao tác xuất hóa đơn thì đơn hàng sẽ được đồng bộ ngược lại

 • Hệ thống không đồng bộ trạng thái giao vận

 • Không được phép xóa sản phẩm trên Kiotviet ( Nếu thao tác xóa trên Kiotviet cần thao tác xóa sản phẩm trên APP)

 • Không hỗ trợ đồng bộ trạng thái ẩn/hiện sản phẩm (Do Kiotviet không có API) => Muốn ẩn sản phẩm phải thao tác thủ công trên APP

Last updated