Tổng lượt mua sản phẩm

Bước 1: Chọn module Thống kê:

Bước 2: Vào menu Tổng lượt mua sản phẩm, chọn nội dung cần thống kê ( sản phẩm, danh mục, tình trạng đơn hàng) , chọn thời gian thống kê -> THỐNG KÊ

Last updated