Tính năng cộng tác viên dành cho Admin quản trị

Mục đích của tính năng cộng tác viên dành cho Admin quản trị có thể bao gồm:

  • Phân quyền: Cho phép admin quản trị chỉ định các quyền truy cập và hoạt động cụ thể cho từng cộng tác viên.

  • Quản lý người dùng: Các admin có thể thêm, xóa và chỉnh sửa thông tin của các cộng tác viên.

  • Theo dõi hoạt động: Tính năng này cho phép admin quản trị xem các hoạt động gần đây của cộng tác viên, bao gồm các chỉnh sửa đã thực hiện, thời gian hoạt động, và các thay đổi khác.

Tính năng này giúp tăng cường hiệu suất đồng thời đảm bảo rằng quản trị viên có quyền kiểm soát và giám sát toàn bộ quá trình.

Last updated