Bán hàng

Memu Bán hàng hỗ trợ quản trị viên có thể theo dõi, quản lý, xử lý các đơn hàng phát sinh có trên app và website

I. Các trạng thái đơn hàng trên menu Bán hàng

1. Chọn module Bán Hàng -> chọn menu Bán hàng

2. Các trạng thái đơn hàng cập nhật trên app

  • Chỉnh sửa: Quản lý các đơn hàng khách hàng hoặc admin đang thao tác chỉnh sửa

  • Đặt hàng: Quản lý các đơn hàng khách đã đặt hàng thành công

  • Duyệt: Đơn hàng đã được xác nhận thông tin và phê duyệt

  • Đóng gói: Đơn hàng đang được xử lý đóng gói tại kho

  • Xuất kho: Đơn hàng ở trạng thái đang giao đến khách hàng

II. Các bước xử lý đơn hàng:

Bước 1: Admin kiểm tra thông tin đơn hàng tại danh sách các đơn ĐẶT HÀNG

  • Thông tin sản phẩm

  • Thông tin khách hàng

  • Thông tin chi tiết đơn hàng

Bước 2: Admin tiến hành phê duyệt đơn hàng:

Last updated