Bán hàng

Menu Bán hàng hỗ trợ quản trị viên có thể theo dõi, quản lý, xử lý các đơn hàng phát sinh có trên app và website

I. Các trạng thái đơn hàng trên menu Bán hàng

1. Chọn module Bán Hàng -> chọn menu Bán hàng

2. Các trạng thái đơn hàng cập nhật trên app

 • Chỉnh sửa: Quản lý các đơn hàng khách hàng hoặc quản trị viên đang thao tác chỉnh sửa

 • Đặt hàng: Quản lý các đơn hàng khách đã đặt hàng thành công

 • Duyệt: Đơn hàng đã được xác nhận thông tin và phê duyệt

 • Đóng gói: Đơn hàng đang được xử lý đóng gói tại kho

 • Xuất kho: Đơn hàng ở trạng thái đang giao đến khách hàng

 • Hoàn thành: Đơn hàng đã được giao thành công đến khách hàng

 • Hủy: Đơn hàng bị hủy

 • Hoàn hàng: Đơn hàng bị hoàn về

II. Các bước xử lý đơn hàng:

Bước 1: Quản trị viên kiểm tra thông tin đơn hàng tại danh sách các đơn ĐẶT HÀNG

 • Thông tin sản phẩm

 • Thông tin khách hàng

 • Thông tin chi tiết đơn hàng

Bước 2: Quản trị viên tiến hành phê duyệt đơn hàng:

Bước 5: Quản trị viên thực hiện chọn 1 trong 3 trạng thái sau để cập nhật thống tin cuối cho đơn hàng:

 • Hoàn thành: Đơn hàng đã được giao thành công

 • Hoàn hàng: Đơn hàng bị hoàn về

 • Hủy: Đơn hàng bị hủy

Last updated