Địa chỉ nhận hàng hiển thị trên app mobile

Quản trị cửa hàng liên hệ với Abaha để được cấu hình chức năng này.

1.Mô hình cửa hàng không có điểm bán

Trường hợp 1: Cửa hàng có nhập điểm nhận hàng

-> Có hiển thị option [Nhận hàng tại cửa hàng]

Trường hợp 2: Cửa hàng không có điểm nhận hàng

-> Không hiển thị option [Nhận hàng tại cửa hàng]

2.Mô hình cửa hàng có nhiều điểm bán

Trường hợp 1: Điểm bán có gán với điểm nhận hàng

-> Có hiển thị điểm Nhận hàng tại cửa hàng

Trường hợp 2: Điểm bán không gán với điểm nhận hàng

-> Không hiển thị điểm Nhận hàng tại cửa hàng

Last updated