Hướng dẫn cấu hình cân nặng sản phẩm

Người thực hiện: Quản trị cửa hàng

Mục này hỗ trợ cập nhật cân nặng của sản phẩm mục đích để tính phí khi tạo đơn giao vận sang các đơn vị vận chuyển

Bước 1: Tại trang quản trị hệ thống chọn modules Bán hàng -> Menu Cân nặng sản phẩm

Bước 2: Vào menu cân nặng sản phẩm -> nhập thông tin cân nặng sản phẩm

Last updated