Comment on page

Hoa hồng và tích điểm

Cài đặt hoa hồng và tích điểm cho sản phẩm
Để cài đặt phần trăm hoa hồng cho từng sản phẩm, admin chọn sản phẩm muốn cài đặt → Điền số % mong muốn cài đặt và click enter để hoàn tất.
Tại App sẽ hiển thị thông tin đối với “Đối tác/ CTV
Cài đặt mức hoa hồng đối tác cho nhiều sản phẩm
Admin muốn cài đặt hoa hồng cho đối tác với nhiều sản phẩm cùng một lúc thao tác sau:
Admin điền thông tin
  • Mức hoa hồng đối tác.
  • Danh mục sản phẩm (cần cài đặt hoa hồng)
  • Chọn nhóm sản phẩm (có thể chọn hoặc không chọn nhóm sản phẩm nào)
Sau đó admin chọn “Sửa hoa hồng” để hoàn tất.
Chọn mức tích điểm cho sản phẩm trong danh mục
Admin có thể tiến hành cài đặt tích điểm cho các sản phẩm trong danh mục đang quản lý bằng cách:
  • Admin chọn mức tích điểm muốn cài đặt.
  • Chọn danh mục hoặc tất cả danh mục muốn cài đặt
Click “Sửa mức tích điểm theo danh mục” để hoàn tất.