Hoa hồng đơn hàng

Tại trang quản trị vào modules Đối tác -> chọn menu Hoa hồng đơn hàng

Danh sách báo cáo hoa hồng đơn hàng bao gồm :

 • Ngày duyệt : Thời gian mà hoa hồng cho đối tác của 1 đơn hàng được duyệt

 • Ngày tạo : Thời gian tạo của đơn hàng có hoa hồng cho đối tác

 • Mã đơn : Mã đơn hàng mà đối tác được nhận hoa hồng

 • Đối tác : Tên, ID và số điện thoại của đối tác được nhận hoa hồng

 • % Hoa hồng : Tỷ lệ hoa hồng nhận được so với doanh số

 • Hoa hồng : Số tiền hoa hồng

 • Phí phạt : phí phạt hoa hồng

 • Doanh số : Doanh số của đơn hàng

 • Loại : loại hoa hồng mà đối tác được nhận

Và các trường lọc thông tin:

 • Tìm kiếm

 • Đối tác

 • Ngày duyệt

Last updated