Báo cáo sử dụng voucher

Bước 1: Chọn module Thống kê

Bước 2: Vào menu Báo cáo-> Báo cáo sử dụng voucher

Báo cáo thống kê các danh sách voucher khách hàng đã sử dụng và thông tin đơn hàng:

Last updated