Cân nặng

Mục này hỗ trợ cập nhật cân nặng của sản phẩm mục đích để tính phí khi tạo đơn giao vận sang các đơn vị vận chuyển

Bước 1: Tại trang quản trị hệ thống chọn modules SẢN PHẨM -> Menu quản lý sản phẩm

‌Bước 2: Vào menu cân nặng sản phẩm -> nhập thông tin cân nặng sản phẩm

Last updated