Lọc khách hàng

Lọc khách hàng
Tại MODULES Khách hàng chọn menu “Lọc khách hàng”
Tại đây hệ thống cung cấp các chức năng:
  • Tạo nhóm lọc mới
  • Tìm kiếm
  • Sửa, xóa nhóm lọc
  • Thay đổi trạng thái: Ẩn/ Hiện
1. Tạo nhóm lọc mới
Bước 1: Tại màn hình Lọc khách hàng -> chọn Tạo nhóm lọc mới
Hiển thị màn hình pop-up Tạo nhóm lọc mới, user điền các trường thông tin để dễ thêm các trường chăm sóc khách hàng sâu hơn > Bấm “Lưu”.
2. Tìm kiếm:
Tại màn hình danh sách Khách hàng, nhập thông tin muốn tìm kiếm tại ô Tìm kiếm > Hệ thống trả về dữ liệu phù hợp theo tiêu chí vừa thực hiện tìm kiếm.
3. Sửa/ xóa nhóm lọc
Chọn “Sửa” tại cột “Hành động”
Màn hình hiển thị các trường thông tin để sửa: Tên nhóm lọc, Nội dung lọc.
Bấm “Lưu” để hoàn tất thay đổi.
Chọn “Xóa” trong cột “Hành động”
Màn hình hiển thị thông báo xác nhận cho người dùng lựa chọn.
4. Thay đổi trạng thái: Ẩn/ Hiện
User lựa chọn thay đổi trạng thái của nhóm lọc là Ẩn hay Hiện bằng cách ấn tích vào cột Trạng thái.
Mỗi lần thay đổi trạng thái thành công thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo ở góc màn hình: