Địa chỉ khách hàng

Mục này hỗ trợ quản trị viên quản lý được địa chỉ khách hàng.
Ở màn hình trang quản trị hệ thống, Admin truy cập Modules Khách hàng -> Địa chỉ khách hàng.
Hệ thống mở ra màn danh sách Địa chỉ khách hàng như sau:
Admin chọn [Sửa] nếu muốn chỉnh sửa thông tin của khách hàng
Hệ thống hiển thị form để chỉnh sửa thông tin, Admin nhập lại thông tin cần chỉnh sửa, sau đó chọn [Lưu] để lưu lại thông tin vừa thay đổi.
Admin còn có quyền Ẩn địa chỉ khách hàng bằng cách click vào ô vuông ở dòng tương ứng với khách hàng đó. Khi ẩn, địa chỉ khách hàng sẽ không hiển thị trên app của khách, khi đặt hàng khách phải nhập lại địa chỉ.