Địa chỉ khách hàng

Mục này hỗ trợ quản trị viên quản lý được địa chỉ khách hàng.

Ở màn hình trang quản trị hệ thống, Admin truy cập Modules Khách hàng -> Địa chỉ khách hàng.

Hệ thống mở ra màn danh sách Địa chỉ khách hàng như sau:

Admin chọn [Sửa] nếu muốn chỉnh sửa thông tin của khách hàng

Hệ thống hiển thị form để chỉnh sửa thông tin, Admin nhập lại thông tin cần chỉnh sửa, sau đó chọn [Lưu] để lưu lại thông tin vừa thay đổi.

Admin còn có quyền Ẩn địa chỉ khách hàng bằng cách click vào ô vuông ở dòng tương ứng với khách hàng đó. Khi ẩn, địa chỉ khách hàng sẽ không hiển thị trên app của khách, khi đặt hàng khách phải nhập lại địa chỉ.

Last updated