Tạo đơn và hủy đơn giao vận trên App Admin

Bước 1: Vào trang quản trị app admin

Bước 2: Chọn tab Quản lý đơn hàng để xem các đơn hàng khách đã đặt

Bước 4: Vào chi tiết đơn hàng và Duyệt đơn

Bước 5: Đơn đã duyệt sẽ hiển thị nút Tạo đơn giao vận, chọn Tạo đơn giao vận để tạo đơn

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin hoặc thay đổi thông tin trong đơn giao vận và nhấn Tạo đơn

Bước 7: Chọn Thông tin giao vận để xem chi tiết đơn giao vận đã tạo

Bước 8: Để hủy đơn giao vận chọn nút Hủy đơn giao vận

  • Chọn hoặc nhập lý do để hủy đơn và Xác nhận

Last updated