Comment on page

Tạo đơn và hủy đơn giao vận trên App Admin

Bước 1: Vào trang quản trị app admin
Bước 2: Chọn tab Quản lý đơn hàng để xem các đơn hàng khách đã đặt
Bước 3: Chọn đơn hàng muốn tạo đơn giao vận
Bước 4: Vào chi tiết đơn hàng và Duyệt đơn
Bước 5: Đơn đã duyệt sẽ hiển thị nút Tạo đơn giao vận, chọn Tạo đơn giao vận để tạo đơn
Bước 6: Kiểm tra lại thông tin hoặc thay đổi thông tin trong đơn giao vận và nhấn Tạo đơn
.
Bước 7: Chọn Thông tin giao vận để xem chi tiết đơn giao vận đã tạo
Bước 8: Để hủy đơn giao vận chọn nút Hủy đơn giao vận
  • Chọn hoặc nhập lý do để hủy đơn và Xác nhận