Comment on page

Tạo đơn giao vận từ đơn khách hàng

Bước 1: Vào trang quản trị chọn module BÁN HÀNG
Bước 2: Vào quản lý bán hàng và chọn đơn hàng cần tạo giao vận thao tác DUYỆT ĐƠN hàng
Bước 3: Chọn đơn hàng đã phê duyệt -> Tạo đơn giao vận
Bước 4: Tại form tạo đơn giao vận admin có quyền thay đổi thông tin của người gửi (cửa hàng), người nhận, thông tin giao vận và chọn nút Tạo đơn giao vận để tạo đơn.‌
Lưu ý:
Nếu đơn hàng này không do kho nào xử lý sẽ lấy thông tin của cửa hàng, nếu có kho xử lý sẽ lấy thông tin kho hàng
Xem lại đơn giao vận đã tạo‌
Để hủy đơn giao vận chọn vào xem đơn giao vận -> Hủy đơn -> Nhập lý do hủy đơn -> Xác nhận hủy đơn