Comment on page

Cài đặt hoa hồng

1. Cài đặt hoa hồng CTV theo sản phẩm:
Bước 1: Chọn modules Sản phẩm
Bước 2: Chọn menu Cài đặt và công cụ -> Chọn mức hoa hồng ( CTV) cho sản phẩm trong danh mục
Bước 3: Chọn mức hoa hồng cho CTV ( %) cho sản phẩm trong danh mục
Bước 4: Bấm chọn " sửa hoa hồng CTV theo danh mục " để cập nhật hoa hồng cho sản phẩm
2. Cài đăt hoa hồng theo Doanh thu tháng
Bước 1: Vào menu ĐẠI LÝ chọn Cài đặt hoa hồng:
Bước 2: Nhập thông tin cấu hình doanh thu theo tháng:
+ % theo doanh số: đạt được mức tổng doanh số theo cài đặt user sẽ được hưởng hoa hồng doanh số tháng = tổng doanh số x tỷ lệ
+ % theo tổng hoa hồng giới thiệu: đạt được mức tổng doanh số theo cài đặt user sẽ được hưởng hoa hồng doanh số tháng = hoa hồng x tỷ lệ