Cài đặt hoa hồng

1. Cài đặt hoa hồng CTV theo sản phẩm:

Bước 1: Chọn modules Sản phẩm

Bước 2: Chọn menu Cài đặt và công cụ -> Chọn mức hoa hồng ( CTV) cho sản phẩm trong danh mục

Bước 3: Chọn mức hoa hồng cho CTV ( %) cho sản phẩm trong danh mục

Bước 4: Bấm chọn " sửa hoa hồng CTV theo danh mục " để cập nhật hoa hồng cho sản phẩm

2. Cài đăt hoa hồng theo Doanh thu tháng

Bước 1: Vào menu ĐẠI LÝ chọn Cài đặt hoa hồng:

Bước 2: Nhập thông tin cấu hình doanh thu theo tháng:

+ % theo doanh số: đạt được mức tổng doanh số theo cài đặt user sẽ được hưởng hoa hồng doanh số tháng = tổng doanh số x tỷ lệ

+ % theo tổng hoa hồng giới thiệu: đạt được mức tổng doanh số theo cài đặt user sẽ được hưởng hoa hồng doanh số tháng = hoa hồng x tỷ lệ

Last updated