Mô hình hoa hồng nhiều cấp theo sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng mudule hoa hồng nhiều cấp cấu hình hoa hồng nhận được theo từng sản phẩm
1. Mô hình hoa hồng
 • Mô hình hoa hồng nhiều cấp theo đơn hàng cơ bản đang cấu hình hoa hồng theo giá trị đơn hàng: Ví dụ F1 (người mua) nhận 30% giá trị đơn, F2 giới thiệu F1 nhận 10% giá trị đơn, F3 giới thiệu F2 nhận 5% giá trị đơn. Tức mức hoa hồng là giống nhau ở tất cả sản phẩm.
 • Mô hình hoa hồng nhiều cấp theo sản phẩm mô tả trong tài liệu này cho phép cấu hình mức hoa hồng của các sản phẩm khác nhau theo hướng
  • Mỗi sản phẩm đặt mức tổng hoa hồng dùng để trả cho các cấp: Ví dụ sản phẩm A có mức tổng hoa hồng chia cho các cấp là 40%.
  • Cửa hàng sẽ chia hoa hồng cho các cấp theo mức tổng hoa hồng. Ví dụ: F1 nhận 60%, F2 nhận 30%, F3 nhận 10% (tổng 60 + 30 + 10 = 100%).
  • Khi đó với sản phẩm A, các mức hoa hồng sẽ chia như sau:
   • F1 nhận 60% x 40% = 24% giá trị sản phẩm A
   • F2 nhận 30% x 40% = 12% giá trị sản phẩm A
   • F3 nhận 10% x 40% = 4% giá trị sản phẩm A.
2. Sơ đồ ví dụ:
Cửa hàng chia hoa hồng các cấp theo tổng hoa hồng như sau: F1 mua hàng nhận 80%, F2 giới thiệu F1 nhận 20%.
Mô hình giới thiệu ví dụ như ảnh bên dưới:
3. Luồng hoa hồng của CTV và khách lẻ được hưởng (như mô tả sơ đồ trên)
3.1. Trường hợp lý tưởng: CTV- A giới thiệu cho CTV- B, B giới thiệu cho CTV- C, C giới thiệu tiếp cho CTV- D.
+ CTV A giới thiệu cho CTV B (khi B phát sinh đơn hàng thành công) thì B được hưởng 80% và A được hưởng 20% của tổng hoa hồng chiết khấu/ sản phẩm tự cài đặt.
+ B giới thiệu cho CTV- C (C phát sinh đơn hàng thành công) thì C được hưởng 80% và B hưởng 20% (của tổng hoa hồng chiết khấu/ sản phẩm tự cài đặt), A không được nhận hoa hồng.
+ CTV- C giới thiệu tiếp cho CTV- D (D phát sinh đơn hàng thành công) thì D được hưởng 80% và C hưởng 20% (của tổng hoa hồng chiết khấu/ sản phẩm tự cài đặt), A và B không được nhận hoa hồng.
3.2. Trường hợp khách lẻ cùng vào App và nhập mã giới thiệu.
+ CTV- B giới thiệu ra E (khách lẻ), (E phát sinh đơn hàng thành công) thì E không được hưởng hoa hồng, B được hưởng 80% và A được hưởng 20% của tổng hoa hồng chiết khấu/ sản phẩm tự cài đặt.
+ E (khách lẻ) giới thiệu F (khách lẻ) (F phát sinh đơn hàng thành công) thì không ai được hưởng hoa hồng.
+ F(khách lẻ) giới thiệu ra là CTV G (G phát sinh đơn hàng thành công) thì G được hưởng 80% và F không được hưởng hồng.
+ CTV- G giới thiệu cho H (khách lẻ) (H phát sinh đơn hàng thành công) thì H không được hưởng hoa hồng và G được hưởng 80% của tổng hoa hồng chiết khấu/ sản phẩm tự cài đặt.
+ H (khách lẻ) giới thiệu cho CTV I (I phát sinh đơn hàng thành công) thì I được hưởng 80%.
+ CTV X vào App không được giới thiệu bởi bất cứ ai, khi phát sinh đơn hàng thành công thì X được hưởng 80% hoa hồng chiết khấu/ sản phẩm tự cài đặt.
+ Y (khách lẻ) vào App không được giới thiệu bởi bất cứ ai, khi phát sinh đơn hàng thành công thì Y không được hưởng hoa hồng.
4. Hướng dẫn sử dụng.
Bước 1: Truy cập và Web Admin Abaha.vn → Đối Tác →
 • Bật áp dụng công thức hoa hồng cho sản phẩm.
 • Cài đặt mức hoa hồng của cửa hàng.
Bước 2: Cài đặt tổng hoa hồng cho sản phẩm.
Tại Module Sản phẩm → % Hoa hồng và tích điểm → Cấu hình hoa hồng theo mong muốn trên từng sản phẩm.
Bước 3: Tiến hành test để check lại thông tin đã cài đặt.