Mô hình hoa hồng MLM truyền thống

Mô hình hoa hồng MLM (Mô hình truyền thống - F0 là người mua hàng

Mô tả

 • MLM: là mô hình cho phép nhà phân phối tuyển không giới hạn nhà phân phối tuyến dưới

 • Cây sơ đồ gồm có 1 user đầu cấp, các user cấp dưới lần lượt nhập mã giới thiệu là Số điện thoại cấp trên nó

 • Xác định F0 là người mua hàng

 • Hoa hồng cho các cấp sẽ là cố định và tính dựa theo giá trị của đơn hàng.

 • Hoa hồng sẽ phân bổ từ user cấp dưới (User mua hàng) đi dần lên các cấp trên nó

Ví dụ: như sơ đồ sau:

Giải thích cho sơ đồ:

 • A là user đầu cấp

 • A giới thiệu ra B

 • B giới thiệu ra C

 • B giới thiệu ra E

 • E giới thiệu ra F

 • E giới thiệu ra K

 • C giới thiệu ra D

 • D-K-F: trong mô hình này là các F0

Luồng xử lý

 1. User D vào app mua và đặt hàng, đơn hàng có giá trị là 220.000đ

 2. Hệ thống ghi nhận và phân bổ hoa hồng từng cấp tính cho từ người mua lên các cấp trên của nó

 3. Người mua hàng: user [D] được nhận hoa hồng là (a%) theo giá trị của đơn hàng

 4. User giới thiệu ra [D] - user [C] được nhận (x%) theo giá trị đơn hàng

 5. User giới thiệu ra [C] - User [B] được nhận (y%) theo giá trị đơn hàng

 6. [A] không được hưởng hoa hồng do hệ thống config chỉ có 3 cấp.

 7. Đơn hàng của user sau khi được Admin cập nhật trạng thái đơn đến [Hoàn thành]. Truy cập [Xem hoa hồng] của đơn hàng tại màn hình danh sách đơn hàng đối tác

=> Hiển thị tên danh sách các Đối tác nhận được hoa hồng và số tiền Hoa hồng tương ứng với % các cấp được hưởng

Ví dụ:

1. Có sơ đồ các cấp như sau

2. Thiết lập cấu hình Hoa hồng cho các cấp

3. Hoa hồng phân bổ cho từng cấp

Note:

Tùy thuộc thông tin cấu hình hoa hồng mà site thiết lập, Trường hợp User mua hàng là User cấp 4 (theo cây sơ đồ giới thiệu); Tuy nhiên site thiết lập Thông tin cấu hình Hoa hồng chỉ gồm 3 cấp

=> User cấp 1 (user đầu cấp) sẽ không được hưởng hoa hồng khi user cấp 4 mua hàng

Last updated