Mô hình Hoa hồng GT

Mô tả

 • GT: là mô hình cho phép nhà phân phối tuyển không giới hạn nhà phân phối tuyến dưới

 • Cây sơ đồ gồm có 1 user đầu cấp, các user cấp dưới lần lượt nhập mã giới thiệu là Số điện thoại cấp trên nó

 • Xác định F0 là User cao nhất của site và thuộc 1 cây sơ đồ giới thiệu.

 • Hoa hồng cho các cấp sẽ là cố định và tính dựa theo giá trị của đơn hàng.

 • Hoa hồng sẽ phân bổ từ user cao nhất đi dần xuống các cấp dưới nó

Ví dụ: như mô hình này

 • A là user đầu cấp

 • A cần được ghi nhận là user cao nhất của site và thuộc

Luồng xử lý

 1. User D vào app mua và đặt hàng, đơn hàng có giá trị là 220.000đ

 2. Hệ thống ghi nhận và phân bổ hoa hồng từng cấp tính từ User đầu cấp và tính xuống các cấp dưới của nó

 • User đầu cấp và được ghi nhận là user cao nhất: được nhận hoa hồng là (a%) theo giá trị của đơn hàng

 • Các User cấp dưới lần lượt được nhận (x, y, z, ...%) theo giá trị đơn hàng

3. Đơn hàng của user, sau khi được Admin cập nhật trạng thái đơn đến [Hoàn thành]. Truy cập [Xem hoa hồng] của đơn hàng tại màn hình danh sách đơn hàng đối tác

=> Hiển thị tên danh sách các Đối tác nhận được hoa hồng và số tiền Hoa hồng tương ứng với % các cấp được hưởng

Ví dụ:

1. Có sơ đồ các cấp như sau

User [Đinh Thị Phương Thảo] được ghi nhận là user cao nhất của site

2. Thiết lập cấu hình Hoa hồng cho các cấp

3. Hoa hồng phân bổ cho từng cấp Khi đơn hàng có trạng thái là Hoàn Thành:

Last updated