Dropship

Mô tả

Mô hình dropshipping được diễn tả như sau: Nhà bán lẻ (retailer) sẽ liên hệ với nhà cung cấp (supplier) cho phép dropshipping để thương lượng mức giá bán sản phẩm.

Sau đó, khi có đơn hàng phát sinh trên trang thương mại điện tử của nhà bán lẻ, nhà cung cấp sẽ tiến hành xử lí đơn hàng, đóng gói, giao hàng cho người mua dưới thông tin của nhà bán lẻ.

Nhà bán lẻ sẽ được hưởng Lợi nhuận chính là chênh lệch giá giữa nhà cung cấp và giá mình bán cho khách hàng sau khi đã trừ đi chi phí khác nếu có (Phí vận chuyển, Thuế, phí khác do nhà cung cấp quy định)

Luồng xử lý

  1. User vào app, liên hệ shop để đăng ký làm ĐỐI TÁC ( Cộng tác viên)

  2. Admin cấp quyền ĐỐI TÁC cho user: hướng dẫn chi tiết tại đây

  3. Cộng tác viên vào app, tại trang thông tin sản phẩm của 1 sản phẩm bất kỳ click chọn button [Giao hộ]

  4. Tại Pop-up nhập giá muốn bán:

a. Tăng giảm số lượng cho sản phẩm

b. Nhập giá muốn bán

  • Giá muốn bán = Giá bán của sản phẩm

=> Lợi nhuận gộp = 0 đồng

=> Cho phép thực hiện [Thêm vào giỏ hàng] (đặt hàng)

  • Giá muốn bán > Giá bán của sản phẩm

=> Lợi nhuận gộp = số tiền chênh lệch giữa Giá muốn bán - Giá bán của sản phẩm

=> Cho phép thực hiện [Thêm vào giỏ hàng] (đặt hàng)

  • Giá muốn bán < Giá bán của sản phẩm

=> Lợi nhuận gộp < 0

=> Click [Thêm vào giỏ hàng] => Thông báo Giá bán không được thấp hơn giá bán của sản phẩm . Quay về màn hình tại bước (1) - màn hình Thông tin sản phẩm

5. User tạo đơn Giao hộ thành công, trang chi tiết đơn hàng, hiển thị Số tiền Hoa hồng giao hộ

6. Đơn hàng (Giao hộ) của user, sau khi được Admin cập nhật trạng thái đơn đến [Hoàn thành].

Truy cập [Xem hoa hồng] của đơn hàng tại màn hình danh sách đơn hàng đối tác => Hiển thị tên Đối tác nhận được hoa hồng và số tiền Hoa hồng = [Tổng hoa hồng] ghi nhận trên App của đơn hàng

Note:

  • Đối với site có thiết lập Thông tin cấu hình các khoản thuế/phí, trong trang chi tiết đơn hàng sẽ thể hiện rõ mức phí này. Ghi nhận [Tổng hoa hồng] là số tiền cuối cùng user nhận được sau khi đã trừ các khoản Thuế/ Phí

  • Trang đơn hàng đối tác, mục [Xem hoa hồng] của đơn hàng cột [Số tiền nhận được] = [Tổng hoa hồng] ghi nhận trên App của đơn hàng

Last updated