Comment on page

Cài đặt hoa hồng

Mô hình này cho phép nhà phân phối tuyển không giới hạn nhà phân phối tuyến dưới, tức là không phải tuyển với số lượng tuyến dưới bắt buộc, có thể là một người, hai người, ba người hay bao nhiêu người tùy thích.
Nhà phân phối được hưởng hoa hồng hay phần trăm hoa hồng từ đội nhóm của mình là như nhau đối với cùng một thế hệ, các thế hệ có thể có mức phần trăm giống hoặc khác nhau.
A. Các mô hình hoa hồng nhiều cấp ABAHA cung cấp:
B. Hoa hồng Dropship
C. Hoa hồng Affiliate