Báo cáo tổng kết hoa hồng

Báo cáo tổng kết hoa hồng giúp cửa hàng quản lý được danh sách các đối tác nhận hoa hồng trong tháng. Từ đó đối soát để thanh toán trả thưởng cho đối tác.

Đối tượng áp dụng

Admin của site hoặc những nhân viên được phân quyền riêng

Hướng dẫn chức năng

Các trường thông tin trong bảng bao gồm:

  • Đối tác: Tên và ID của đối tác

  • Tổng doanh số: Tổng doanh số (tổng giá trị đơn hàng) của đối tác đó

  • Tổng hoa hồng đã xác nhận của đối tác

  • Tổng tiền phạt của đối tác đó

Các thao tác cho phép:

  • Lọc theo tháng

  • Xuất excel báo cáo tổng kết hoa hồng

  • Chọn hiển thị nhiều đối tác hơn trong 1 trang

Lưu ý: Chỉ tính những đơn đã xác nhận hoa hồng

Last updated