Báo cáo hoa hồng đơn hàng

Bước 1: Vào modules Đối tác -> chọn menu Báo cáo hoa hồng đơn hàng

Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần lập báo cáo

Danh sách báo cáo hoa hồng đơn hàng bao gồm :

  • Ngày duyệt : Thời gian mà hoa hồng cho đối tác của 1 đơn hàng được duyệt

  • Ngày tạo : Thời gian tạo của đơn hàng có hoa hồng cho đối tác

  • Mã đơn : Mã đơn hàng mà đối tác được nhận hoa hồng

  • Đối tác : Tên, ID và số điện thoại của đối tác được nhận hoa hồng

  • % Hoa hồng : Tỷ lệ hoa hồng nhận được so với doanh số

  • Hoa hồng : Số tiền hoa hồng

  • Phí phạt : phí phạt hoa hồng

  • Doanh số : Doanh số của đơn hàng

  • Loại : loại hoa hồng mà đối tác được nhận

Last updated