Comment on page

Báo cáo hoa hồng đơn hàng

Bước 1: Vào modules Đối tác -> chọn menu Báo cáo hoa hồng đơn hàng
Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần lập báo cáo
Bấm vào button
để xuất file excel
Danh sách báo cáo hoa hồng đơn hàng bao gồm :
  • Ngày duyệt : Thời gian mà hoa hồng cho đối tác của 1 đơn hàng được duyệt
  • Ngày tạo : Thời gian tạo của đơn hàng có hoa hồng cho đối tác
  • Mã đơn : Mã đơn hàng mà đối tác được nhận hoa hồng
  • Đối tác : Tên, ID và số điện thoại của đối tác được nhận hoa hồng
  • % Hoa hồng : Tỷ lệ hoa hồng nhận được so với doanh số
  • Hoa hồng : Số tiền hoa hồng
  • Phí phạt : phí phạt hoa hồng
  • Doanh số : Doanh số của đơn hàng
  • Loại : loại hoa hồng mà đối tác được nhận