Thanh toán qua Ngân hàng Quân đội MB bank

1. Bật cấu hình về phí giao dịch khi thanh toán qua MB bank

Liên hệ với Abaha để được hỗ trợ.

2. Cấu hình hình thức thanh toán qua MB bank

Người thực hiện: Quản trị viên của cửa hàng

Quản trị viên sẽ điền thông tin về số tài khoản ngân hàng để làm nguồn nhận tiền khi khách hàng thanh toán qua MB bank

Nếu cửa hàng có nhiều điểm bán quản trị viên có thể khai báo tài khoản ngân hàng để làm nguồn nhận tiền cho từng điểm bán. Nếu không khai báo mặc định sẽ dùng tài khoản của cửa hàng chính quản trị viên sẽ nhìn thấy 2 mức phí mình cần trả cho bên MB Bank

 • Phí giao dịch cố định: Sẽ là phí giao dịch mà cửa hàng phải trả khi có 1 đơn giao dịch qua MB Bank phát sinh

 • Phí giao dịch động(%giao dịch): Là loại phí dựa trên giá trị của giao dịch để tính ra mức phí mà cửa hàng phải trả

 • Tổng phí mà cửa hàng phải trả sẽ = Phí giao dịch cố định + Phí giao dịch động * giá trị đơn hàng

Ngoài ra quản trị viên cũng có thể cấu hình "Phần trăm phí giao dịch mà khách hàng phải trả ". Khi cấu hình thì khách hàng sẽ phải trả 1 khoản phí dựa trên tổng phí giao dịch của đơn hàng(sau khi trừ hết khuyến mãi)

Ví dụ: Khi khách hàng đặt 1 đơn hàng 1.050.000đ, và sử dụng Voucher giảm 50.000đ

 • Phí giao dịch cố định: 3300đ

 • Phí giao dịch động: 1%

 • Phần trăm phí giao dịch mà khách hàng phải trả: 10%

Thì: Phí giao dịch = 3.300 + (1050.000-50.000) * 1% = 13.300 đ

Phí giao dịch mà khách hàng phải trả = 13.300 * 10% = 1.330đ

Phí mà cửa hàng phải trả: 13.300-1.330 = 11.970đ

3. Lịch sử giao dịch

Người dùng: Quản trị viên của cửa hàng

Mục đích: để quản trị hệ thống của cửa hàng tra cứu chi tiết thông tin các lịch sử giao dịch.

Lịch sử giao dịch sẽ ghi lại thông tin thanh toán của các đơn hàng qua các hình thức thanh toán. Sẽ gồm các thông tin

 • Mã giao dịch

 • Tên điểm bán có giao dịch thanh toán (Nếu cửa hàng không có điểm bán sẽ để trống)

 • Ngày giao dịch: Thời gian diễn ra của giao dịch

 • Số tiền của giao dịch : Giá trị cuối cùng của đơn hàng mà người mua phải thanh toán

 • Phí giao dịch: Phí giao dịch mà cửa hàng phải trả cho ABAHA cho đơn hàng đó

 • Nội dung của giao dịch : Thanh toán đơn hàng #id đơn hàng

 • Hình thức thanh toán: lấy theo tên của Hình thức thanh toán mà site cấu hình (trừ hình thức COD và Chuyển khoản)

 • Tổng doanh thu: Tổng tất cả giá trị số tiền và có phụ thuộc vào điều kiện lọc

 • Tổng phí giao dịch: Tổng tất cả cột phí giao dịch và có phụ thuộc vào điều kiện lọc

Last updated