Đơn hàng đại lý
1. Đơn hàng thường có hoa hồng CTV
  • Bước 1: Cài đặt hoa hồng cho CTV: cài đặt hoa hồng cho sản phẩm và hoa hồng doanh thu theo tháng ( hướng dẫn tại đây)
  • Bước 2: User đặt mua đơn hàng và admin xác nhận chuyển trạng thái đơn sang hoàn thành
  • Bước 3: Vào modules ĐẠI LÝ chọn Đơn hàng đại lý
2. Danh sách đơn hàng NPP giới thiệu bao gồm:
  • Các đơn hàng đã hoàn thành và đã xác nhận hoa hồng
  • Các đơn hàng đã hoàn thành và chưa xác nhận hoa hồng
3. Thông tin đơn hàng
1. Cột Khách hàng: hiển thị user mua hàng
2. Cột NPP: hiển thị người nhận được hoa hồng CTV
3. Hoa hồng NPP: hiển thị hoa hồng cho CTV
Button Xem hoa hồng: để xem chi tiết hoa hồng được nhận: tên người được nhận, giá trị thực tế của đơn hàng, vị trí người được nhận, số tiền hoa hồng, ngày duyệt
Last modified 3mo ago
Copy link