Phân quyền tài khoản

Cấp quyền quản trị và quyền bán hàng cho tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị: Hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Cấp quyền quản trị hoặc quyền bán hàng cho nhân viên:

1. Vào mục cấu hình -> Tài khoản Admin => Nhập số điện thoại => Tìm kiếm​

2. Chọn ô => Cấp quyền bán hàng

​​

3. Chọn quyền cho nhân viên:

- Tài khoản Admin

- Tài khoản bán hàng

Sau đó chọn ô => Cấp quyền bán hàng

4. Danh sách tài khoản được cấp quyền: