Bảng giá

Điều chỉnh % giá gốc của sản phẩm . Tạo bảng giá mới sẽ cập nhật lại % tăng/giảm cho sản phẩm, cập nhật thời gian áp dụng cho bảng giá.

I. Thêm bảng giá

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị bán hàng:

Bước 2: Vào tab sản phẩm -> Bảng giá -> Tạo bảng giá mới

Bước 3: Điền thông tin bảng giá -> Lưu

II. Sửa bảng giá:

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị bán hàng:

Bước 2: Vào tab sản phẩm -> Bảng giá -> Sửa:

Bước 3: Lưu kết quả:

III. Cập nhật giá cho sản phẩm trong bảng giá

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị bán hàng:

Bước 2: Vào tab sản phẩm -> Bảng giá -> Cập nhập giá cho sản phẩm

Bước 3: Cập nhập giá:

  1. Bấm (ấn, click) vào ô checkbox (để chọn các sản phẩm muốn cập nhật giảm/ tăng giá). Có thể mutil select để cập nhật cùng lúc nhiều sản phẩm.

  2. Nhập % tăng/ giảm thay đổi % giá của sản phẩm.

  3. Bấm (ấn, click) nút Cập nhật để cập nhật giá.

  4. Xoá bỏ hết ô đã chọn, trước khi ấn nút cập nhật

IV. Áp dụng bảng giá

1. Áp dụng bảng giá của sản phẩm cho cửa hàng.

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị bán hàng

Bước 2: Trang chủ-> Sửa thông tin

Bước 3: Chọn bảng giá -> Sửa

2. Áp dụng bảng giá cho 1 khách hàng, nhiều khách hàng

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị bán hàng

Bước 2: Khách hàng -> Danh sách khách hàng

- Bấm vào ô checkbox (để chọn khách hàng muốn áp dụng bảng giá). Có thể mutil select để cập nhật cùng lúc nhiều khách hàng.

Bước 3: Hành động -> Áp dụng bảng giá sản phẩm

Bước 4: Chọn bảng giá muốn áp dụng -> Bấm vào nút xác nhận để xác nhận là đã áp dụng bảng giá.

3. Áp dụng bảng giá cho phân hạng hạng khách hàng:

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị bán hàng

Bước 2: Khách hàng -> Cài đặt phân hạng:

Bước 3: Hạng thành viên -> Danh sách ưu đãi áp dụng -> Cập nhật

Bước 4: Chọn bảng giá -> Lưu sự kiện chọn bảng giá -> Chọn Checkbox để chọn bảng giá theo phân hạng -> Cập nhật sự kiện chọn ô checkbox

Bước 5: Cập nhật để lưu lại toàn bộ quá trình áp dụng bảng giá cho phân hạng