Tặng điểm và rút điểm cho khách hàng

Bước 1: Cài đặt mật khẩu tặng điểm/ rút điểm

1. Vào app quản lý Abaha Admin -> chọn cửa hàng của bạn

2. Chọn menu tài khoản

3. Chọn Đặt lại mật khẩu:

4. Nhập lại mật khẩu -> Xác nhận lại mật khẩu -> gửi OTP

4. Nhập mã OTP

Bước 2: Tiến hành tặng điểm/ tặng tiền cho khách hàng

1. Đăng nhập vào trang quản trị bán hàng -> Chọn Khách hàng

-> Nhập số điện thoại của khách hàng muốn tặng điểm -> Chọn tặng điểm

2. Nhập thông tin tặng điểm/ tiền -> nhập mật khẩu -> Tặng điểm