Danh sách lô tem
Danh sách lô tem
  • Vào web admin -> Chọn module Lô tem ->Chọn Danh sách lô tem để xem danh sách các lô tem đã tạo.
  • Tại màn hình danh sách Admin sẽ thấy các thông tin của lô tem: tên lô tem, sản phẩm, số lượng, ngày xuất lô tem, số lượng tem khách hàng đã nhận.
  • Admin có thể tạo ngay lô tem trong màn hình này bằng cách chọn button Tạo lô tem mới.
  • Admin chỉnh sửa thông tin của lô tem đã tạo bằng cách chọn Edit
​​​
  • Admin có thể thay đổi thông tin của lô tem hoặc thêm mới các thông tin vào mục tên thông tin tùy chọn, thông tin tùy chọn và chọn Cập nhật
​​​
  • Trong danh sách lô tem admin có thể xuất lô tem ra file excel click vào Export Excel và in mã QRcode để dán lên sản phẩm. Khi người dùng mua hàng sẽ quét mã QR trên sản phẩm của cửa hàng.

Copy link
Contents